24 ماه ضمانت

یک عمر خدمات

این اجاق از پرفروش ترین مدل های CAN می باشد.