ضمانت 5 ساله کارخانه البرز روز ALBORZ ROOZ

دارای نمای ظاهری بسیار فانتزی و جذاب