24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

یکی از بهترین هودهای سری 1400

هود 1470 جایگزین مدل 1410 می باشد.