24 ماه ضمانت

توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی،

قابل استفاده برای واحدهای تا 285 مترمربع