24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

سایز : 80 سانتی متر

با طراحی فوق العاده و جک برقی